...
یا مثلاً روزه‌ی کله گنجشکی.
مثل اون‌موقع‌های خیلی قدیم.
که موقع ظهر سر اذان ظهر مامان بزرگت واست پلو میاورد ولی خودش روزه بود .