...
نمیخوام واقعیت رو ببینم
نمیخوام درست و غلط رو بفهمم
میخوام خودم باشم
میخوام احساسات خالیم باشم ٬ هرچقدرم متناقض و خل و مریض ٬ همونو میخوام.
همون راست میگه.
همون واقعیه
مقدسه
خودمه.