...
منتظرم نیستی؟
توی خوابت
صدای جادوی من نمی‌آید؟
یک روشنی شروع می‌شود
از گوشه‌ی شرقی ...