...
توی این عکس ٬ توی این هوای مه گرفته و سرد خالی ٬
توی این تاریکی دم صبح ٬
جای یه نفر خالیه
یه نفر که کنار اون فواره بشینه ٬ سرش رو یه کم خم کنه و سرد و تیز منو نگاه کنه ....
میدونی کیو میگم؟