...
چه که خلوته اینجا
دلم تمپلت نو میخواد
که ساده و گرم باشه
بوی بارونم بده
یا مثلا مه