...
اعتراف کنم؟
مستی خطرناکه
آدم خیلی شفاف میشه
خیلی