...
خسته که میشی
دلت دخترت رو میخواد
که بیاد وقتی رو تخت دراز کشیدی و داری سقف رو نیگا میکنی
خودش حس کنه که الان باید بیاد و سرش رو بذاره رو سینه‌ت و دستای کوچولوش رو بندازه روت و صدای قلبت رو گوش کنه.
بچه میخوام
از خودم
دخترم باشه