...
آزمایش ایدز داده بودم
رفته بودم جوابش رو بگیرم
نمیدونم چرا ٬ ولی ته دلم واقعاً دوست داشت جوابش مثبت باشه
یه جوری بودم که انگار اگه مثبت باشه خیلی چیزا راحت و ساده میشه
خیلی چیزا حل میشه ٬ زندگی معنی پیدا میکنه
با خیلی چیزای دیگه
جوابش منفی بود
وقتی داشتم بر میگشتم نمدونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت
تو همین فکرا بودم که وانتیه جلو پام ترمز کرد
داشتم تصادف میکردم
بعضی وقتا آدم کم میاره