...
میخوام جدید شم
نو شم
خوشحال شم
میخوام فقط با یکی دوست باشم
ولی خیلی دوست باشم
اصلا دلم زن میخواد
حتی دلم بچه هم میخواد
اوه .. چه که یه هو خراب شدم من
ولی دلم میخواد