...
از اینا که کلی تا حرفته که بیاد بهش بگی
شایدم نگی
حتی شاید خودش بفهمه
شایدم نفهمه
نمیدونم
کلی حرفته براش
آخه دوسش داری
دیدیش ...