...
آقاهه باهام مصاحبه میکرد
بهش گفتم من به همه چی خوشبینم
همه چی بالاخره خوب و درست میشه
همیشه که نمتونه اینجوری بمونه