...
من یه کم دیگه فکر کنم خل میشم میشینم گریه میکنم