...
یه خرابه بود
یه روح بود
با یه ماه‌٬ که پشت ابر بود ...