...
جوانک گل سرخ را برآورد. گفت: « مشهور است که می‌توانی گل سرخی را بسوزانی و از خاکسترش همان گل سرخ را بازآوری ٬ و این رازِ هنر توست. بگذار تا شاهد این معجزه باشم. پس از آن تمام زندگی من از آن تو خواهد بود. »