...
چشمام رو میبندم و به صدای دریا گوش میدم.
صدای بارون
صدای آب
صدای ساحل
صدای موج
صدای دریا
صدای دریا
صدای آبی دریا