...
دیدی هر وقت به صدف نگاه کنی و بیاریش کنار گوشت صدای دریا رو میتونی بشنوی ؟ مهم نیست که کجا باشی و چقدر از دریا دور شده باشی ... صدف همیشه تو خودش دریا داره . صدف دریا رو حفظه . صدف با دریا آشناست . کافیه دستت رو بذاری روی سینه‌ش و چشمات رو ببندی و بیاریش کنار گوشت و بهش گوش بدی ... گوش کن ... اون هیچی نمیگه ٬ ولی تو میشنوی .. همه‌چی رو میشنوی ...