...
رنگ
رنگ
رنگ
رنگ
رنگ
رنگ
رنگ

.
.
.
گنجیشگک اشی مشی
توی حوض نقاشی