...
چه که صدای این دختره که تو خیلی دور خیلی نزدیک داره با پسره تلفنی حرف میزنه آشناست :)


So Far, So Close
download: 4mg