...
من دیشب ٬ پیغامبری را دیدم
که مرا به راه دوری برد
به پشت کوهی که من روزی از آن آمده بودم.