...
تا چند مي‌شود
از آسمان بريد افق را
از ساقه برگ را
از قلب عشق را
از من؛ تو را ... تو را ؟