...
منتظر چی هستی؟
همه همینن. باید پاک کنی ٬ باید فراموش کنی ٬ باید بگذری ٬ باید تموم کنی. چه همه چی ساده‌ست نه؟

نه.