...
این شعر داریوش رو دوباره که گوش میدم خیلی سنگین و ساکت میشم. یه جوری که انگار برگردی ۱۰ سال عقب ، ولی خیلی پیر تر از اونی که الان هستی ، « رو میکنم به آینه، من جای آینه میشکنم ... »