...
امروز تولد کسی است .
امروز تولد رازی ست .
و من پیغمبر فراموش شده ای هستم که احساس تنهایی میکند.
تنها و بی هیچ رازی برای نگفتن.