...
دلم میخواست امشب میتونستم برم سقاخونه شمع روشن کنم.
دلم کلیسا نمیخواد. دلم سقاخونه میخواد.
امشب.
الان.