...
یکی بود یکی نبود
یه آقایی بود که هیچ‌کس نبود .