...
من هنوزم دلم فرانسه رفتن میخواد.
با یه دختر ۱۲۰ کیلوییِ دوست داشتنی.
بریم پاریس بستنی بخوریم و همدیگه رو بغل کنیم.