...
یه روز
یه آدمی
به بزرگیه دوست داشتنت پیدا می‌کنی
با یه حجم خالیه خیلی زیاد
که هرچقدر دوستش داشته باشی پر نشه
من می‌دونم
با بوی یه عطر قرمز آسمونی