...
بعضی وقتا
توی اتاقم که تنهام
یه حجم سردی از کنارم رد میشه که حجم تن من نیست
سردی رد شدنشو میشه حس کرد
با بوی یه عطری که بوی عطر من نیست
یکی که هست ولی نمیشه دیدش
که سرده
بوی تنش رو هم دیگه می‌شناسم
فقطم توی تنهاییم میاد پیشم
باور می‌کنی؟