...
جلوی پیانو میشینم و چشمامو میبندم.
صدای باد میاد.