...
ببینم امسالم هنوز بابانوئل واسمون دختر خوشگل و معصوم جایزه میاره؟