...
با هزار و یک شب
که اگه قصه‌ت تموم بشه عمرتم سر میرسه
با هزار و یکی قصه ...