...
یکی نیست بگه نونت نبود ٬ آبت نبود ٬ تو این هیری ویری امیلی دیدنت چی بود :)

پ.ن. امان از دست هر چی دوست ناباب !