...

.......
« طرح دود
شکاف تقدیرهای ویرانی ست
تا مرزهای زنی که در پلک های تو تکرار می شود .

و من که تا این جا هزار پله رفته ام .... »