...
دلم میخواد از این گلای 200 دلاری که خیلی خوشگله و سفید و آسمونیه بخرم ولی پول ندارم.
من دلم میخواد پول داشته باشم که دیگه وقتی نمیتونم گل بخرم غصه نخورم مثل این بچه ها اینقدر :(