...
من یه ایرانیم. ایران رو هم دوست دارم ٬ هر چه هم تلخ. کوچه‌خیابون‌ها و آدم‌های شهرم رو هم هیچ‌وقت فراموش نمیکنم. به هیچ قیمتی.

پ.ن. رو دلم مونده بود خب.