...
مریضم الان. تب دارم. داغم. خسته‌م. هذیون میگم. میدونم. ولی نمیخوام بیای. هیچ‌کسو نمیخوام. میخوام تنها و بی‌معنی باشم. میخوام سرد و خالی باشم. هر شبم برم تو اتاق تاریک تنهام به دیوار تکیه بدم و به دخترم فکر کنم. به دخترم ٬ به دخترم ٬ به دختر خودم.