...
بازیمان نقاشی‌ست.
تو میگویی زمان را بکش.
آبرنگم را بر میدارم
نقاشی من رنگی‌ست
و خط خطی‌ست
یک خط صورتی
یک خط نارنجی
یک خط سرخ
یک خط ، آبی آسمانی.
ورق میزنم
یک خط سفید،
و تو
که رنگ سفید منی
روی کاهیِ کاغذ.