...
یه شازده کوچولویی بود که یه گل رز قرمز داشت ...