...
تو ساکت باش و هیچ‌ نگو
من در سکوت بهتر میشنوم٬
تو را.

نزدیک باش٬ ولی دور.
سایه‌ام تنهایی مرا نیاز دارد.
و من تورا.