...
مهم نیست که من الان دلم میخواد تو بیای.
مهم نیست که تو دلت بخواد بیای.
نباید بیای. هنوز نه.