...
نباید اینا رو کسی بخونه. حتی اگه پسورد داشته باشه.