...
هوا خیلی سرده
منم خیلی داغم
تب دارم :)
بعضی وقتا
هی دلت می خواد بشینی با گوشه ی فرش بازی کنی
به زمین نگاه کنی
حرف بزنی حرف بزنی حرف بزنی
بعضی وقتا عین الآن
هیشکی هم وسط حرف زدنت هیچی نگه
بغلت نکنه
دور دور از تو نشسته باشه
تو اونقدری بگی که یا خسته بشی یا از خودت بدت بیاد یا فک کنی که احمقی
بعد سرتو بلند کنی و دروغ بگی
بگی که حرفام تموم شد