...
...
قایقی که به انتهای جهان می‌رسد
و در غوغای قطب‌نما ها گم می‌شود
چه فرق می‌کند اگر سوغات امواج را
به دست پریان خوابگرد
در کرانه‌های متروک رها کند ...