...
...
تو
من
و خدا
که از ديوانگی سر به بيابان گذاشت.