...
از این تصویرای ذهنی سرد و وحشتناک که مثلاً چند سال دیگه‌ست و نگاهای سنگین و غبارگرفته یه هو تو هم گیر میکنه و یه چیزی رو تکون میده که سال‌هاست خاکستر روشو گرفته.
شِت. زیادی روشنه !