...
با اونجای اگزیت میوزیک که صدای اون بچه ها میاد ...