...
....
مثل من که نیست می‌شوم...
مثل روزها...
مثل فصل‌ها...
مثل آشیانه‌ها...
مثل برف روی بام خانه‌ها...
او هم عاقبت
در میان سایه‌ها غبار می‌شود
مثل عکس کهنه‌ای
تار تار تار می‌شود