...
....
خواب خواب خواب
او غنوده است
روی ماسه‌های گرم
زیر نور تند آفتاب.