...
....
از میان پلک‌های نیمه‌باز
خسته‌دل نگاه می‌کنم
مثل موج‌ها تو از کنار من
دور می‌شوی...
باز دور می‌شوی...
روی خط سربی افق
یک شیار نور می‌شوی