...
این مثلا یه پسته که من توش میگه از چی بدم میاد.